TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.49% 4 lượt
01
1.23% 10 lượt
02
1.23% 10 lượt
03
0.49% 4 lượt
04
1.36% 11 lượt
05
1.23% 10 lượt
06
1.23% 10 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
0.62% 5 lượt
09
0.86% 7 lượt
10
0.99% 8 lượt
11
0.74% 6 lượt
12
1.36% 11 lượt
13
1.11% 9 lượt
14
0.37% 3 lượt
15
0.62% 5 lượt
16
1.23% 10 lượt
17
0.86% 7 lượt
18
1.11% 9 lượt
19
0.49% 4 lượt
20
0.99% 8 lượt
21
0.86% 7 lượt
22
0.86% 7 lượt
23
0.49% 4 lượt
24
0.62% 5 lượt
25
0.74% 6 lượt
26
1.36% 11 lượt
27
1.48% 12 lượt
28
0.74% 6 lượt
29
0.49% 4 lượt
30
1.48% 12 lượt
31
0.74% 6 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
0.62% 5 lượt
34
0.99% 8 lượt
35
1.23% 10 lượt
36
0.86% 7 lượt
37
0.86% 7 lượt
38
1.11% 9 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
1.48% 12 lượt
41
1.11% 9 lượt
42
1.48% 12 lượt
43
0.74% 6 lượt
44
0.62% 5 lượt
45
1.60% 13 lượt
46
0.99% 8 lượt
47
0.86% 7 lượt
48
1.98% 16 lượt
49
1.11% 9 lượt
50
0.37% 3 lượt
51
0.74% 6 lượt
52
0.37% 3 lượt
53
1.11% 9 lượt
54
0.99% 8 lượt
55
0.74% 6 lượt
56
0.99% 8 lượt
57
1.23% 10 lượt
58
1.23% 10 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
0.99% 8 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
0.99% 8 lượt
64
1.36% 11 lượt
65
0.74% 6 lượt
66
0.62% 5 lượt
67
1.23% 10 lượt
68
1.36% 11 lượt
69
1.23% 10 lượt
70
0.99% 8 lượt
71
1.11% 9 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
1.23% 10 lượt
74
0.86% 7 lượt
75
0.62% 5 lượt
76
0.86% 7 lượt
77
0.86% 7 lượt
78
0.86% 7 lượt
79
0.99% 8 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
1.36% 11 lượt
82
0.86% 7 lượt
83
1.23% 10 lượt
84
0.74% 6 lượt
85
1.23% 10 lượt
86
1.48% 12 lượt
87
1.36% 11 lượt
88
1.48% 12 lượt
89
0.74% 6 lượt
90
1.11% 9 lượt
91
1.23% 10 lượt
92
0.99% 8 lượt
93
0.99% 8 lượt
94
0.99% 8 lượt
95
1.11% 9 lượt
96
1.36% 11 lượt
97
0.86% 7 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
1.11% 9 lượt

Quảng cáo