TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
57 5 lượt 18 2 lượt 48 16 lượt
13 4 lượt 30 2 lượt 45 13 lượt
38 4 lượt 36 2 lượt 27 12 lượt
86 4 lượt 61 2 lượt 30 12 lượt
10 3 lượt 06 1 lượt 40 12 lượt
40 3 lượt 07 1 lượt 42 12 lượt
48 3 lượt 10 1 lượt 86 12 lượt
49 3 lượt 11 1 lượt 88 12 lượt
60 3 lượt 16 1 lượt 04 11 lượt
65 3 lượt 17 1 lượt 12 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 96 1 lượt 52 3 lượt
98 1 lượt 93 1 lượt 50 3 lượt
89 1 lượt 87 1 lượt 14 3 lượt
88 1 lượt 83 1 lượt 29 4 lượt
85 1 lượt 80 1 lượt 23 4 lượt
83 1 lượt 74 1 lượt 19 4 lượt
79 1 lượt 71 1 lượt 03 4 lượt
77 1 lượt 64 1 lượt 00 4 lượt
76 1 lượt 59 1 lượt 75 5 lượt
74 1 lượt 56 1 lượt 66 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 09, 14, 18, 21, 23, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 47, 51, 52, 53, 59, 63, 69, 70, 75, 78, 82, 84, 87, 93, 94, 95, 96 00, 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99

Quảng cáo