TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 24/11/2020

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 3 lượt 2 lượt 2 lượt 5 lượt
1 2 lượt 6 lượt 4 lượt 2 lượt
2 2 lượt 3 lượt 6 lượt 5 lượt
3 6 lượt 4 lượt 3 lượt
4 2 lượt 6 lượt 3 lượt 2 lượt
5 2 lượt 3 lượt 2 lượt
6 2 lượt 3 lượt 3 lượt
7 2 lượt 4 lượt 2 lượt
8 5 lượt 4 lượt 3 lượt 3 lượt
9 4 lượt 2 lượt 2 lượt 3 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1
2
3 0 lượt
4
5 1 lượt
6 1 lượt
7 1 lượt
8
9

Quảng cáo